Новите изисквания са в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Те ще се прилагат за всички доставчици на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) при обозначаване на водените от тях платежни сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), както и с прилагането от 14 септември на гласувани в Европейския парламент и Съвета допълнения към Директива 2015/2366.

Тези промени се отнасят до технически стандарти, свързани с дигитализацията, с които се установява на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация.

Най-късно до 14 септември е необходимо доставчиците на платежни услуги да осигурят пълно прилагане на задълбочено установяване на идентичността на платеца по отношение на всички услуги, извършвани по електронен път. То се основава на използването на поне два независими елемента за идентификация при плащане – парола и еднократен динамичен код, генериран чрез токен устройство, или съобщение през мобилния телефон.

Друга важна промяна, която се очаква да окаже влияние върху пазара на платежните услуги, е приетият от Европейския парламент и на Съвета регламент за презграничните плащания в рамките на общността. С него се въвежда изискването доставчиците на платежни услуги в държавите - членки извън еврозоната, да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания на същата стойност във валутата на съответната страна.

Досега такова изискване съществуваше в регламента само по отношение на равни такси при националните и презграничните плащания в евро. Доставчиците на платежни услуги трябва да прилагат изискването за равни такси от 15 декември 2019 г.