© МИГ-Лом

Директорите на училищата за първи път сами ще управляват проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът на ОУ "Константин Фотинов" ще се изпълнява с ОУ "Кирил и Методий"- село Замфир" и е на стойност 150 851.32 лв. Педагогическите специалисти от две училища ще търсят отговор на въпроса дали може качественото образование и интеграцията на децата и учениците от маргинализирани групи, включително роми, да се осъществява само в рамките на традиционната образователна форма- урока.

Другият проект е на СУ "Димитър Маринов" заедно с ОУ "Климент Охридски"- с. Сталийска махала. Проектът е на стойност 150 037.94 лв. Предвидени са иновативни дейности по създаване на условия за допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи.

Третият проект е на Професионална гимназия по производствени технологии съвместно с ІV ОУ "Хр. Ботев" и ЦДГ "Звездица"- Лом. Предвижда се оборудване на професионални зони, създаване на театрална и музикална група, 4 ателиета и учебни площадки за безопасно движение по пътищата, работа с родители, провеждане на практически занятия. Стойността на проекта е 165 424.73 лв.