Ръководителят на проекта инж. Розалина Георгиева отчете постигнатите резултати при изпълнението на проекта. Тя отбеляза, че в предвидените по програмата сгради в гр. Мездра, са въведени група от енергийни мерки, чрез които са подобрени експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и за достигане по-висок клас на енергопотребление. С това ще се повиши енергийната ефективност на сградите - обект на интервенция, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление, а косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в града. По този начин ще бъде постигнато по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда, в съответствие с критериите за устойчиво развитие и опазването на околната среда.

Общата стойност на проекта е 1 195 851 лв., от които 1 016 474 лв. с европейско финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие и 179 377 лв. с национално съфинансиране.