За защитена е обявена местността „Серапионова пещера“, в землището на село Лютиброд, община Мездра, с цел опазване на местообитания на видове прилепи от национална и европейска значимост, както и видове безгръбначни животни. На територията на защитената местност са забранени строителство, извеждане на сечи, с изключение на санитарни, изкопна и друга дейност, водеща до трайни промени на ландшафта, скално катерене и екипиране на катерачески маршрути, провеждане на снимки и масови мероприятия, влизане в пещера в периодите 25 май-31 юли и 1 ноември-1 април.

Пещера „Дедова дупка“, в землището на село Челопек, Врачанско, е обявена за природна забележителност, с цел опазване на характерен подземен ландшафт, включващ 28-метрова пропастна пещера, забележителна със своите калцитни образувания - сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, завеси, повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с дължина 5-12 см., скална гъба и езеро.

Със Заповед на министъра на околната среда и водите е обявена за защитена местност и „Средно поречие на река Негованка“, в землищата на село Ново село и село Емен, община Велико Търново.

Защитената местност е обявена с цел опазване на характерен карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета по поречието на река Негованка, находища на застрашени и защитени растителни видове – елвезиево кокиче и снежно кокиче, местообитания на застрашени, уязвими и защитени животински видове – черен щъркел, обикновен мишелов, бухал, гарван гробар, видра, европейска дива котка и др.

На територията на защитената местност са забранени редица дейности като строителство, промени в хидроложкия режим и речното легло на река Негованка, добив и изземване на инертни материали, разораване и залесяване и др.