Кафявото прилепче (Pipistrellus pipistrellus) е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Екземплярът представлява вид дребен бозайник от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae), които излизат в търсене на храна първо в ранния сумрак, а след това отново на разсъмване. В средата на годината ловува през цялата нощ. Понякога лети и през деня. Плячката си намира по сгради, дървета, стени, алеи и водоеми. Понякога кръжи около светнати лампи.

Съгласно чл. 39 от ЗБР, лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите в срок до три дни.