Физическите или юридическите лица се насърчават да изпращат сигнали за престъпления, по отношение на които Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност, до децентрализираната служба на Европейската прокуратура в България: EPPO-BGEDP-Office@prb.bg. В този случай не е необходимо попълването на специален формуляр и сигналът може да бъде в свободна форма.

Сигнали могат да се изпращат и чрез специализирания уебсайт на Европейската прокуратура за: https://www.eppo.europa.eu/bg/signal-za-prestpleni... като за тази цел може да бъде използван всеки един от официалните езици на Европейския съюз.

В банера може да се открие и формуляр за подаване на сигнали от националните органи, както и указания за попълването му.

В компетентността на Европейската прокуратура са трансгранични измами с ДДС, които може да причинят вреди в размер над 10 милиона евро.