Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи 400 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период са над 826 хил. лв. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е Бяла Слатина. Глауконитовата суровина намира приложение в земеделието, енергетиката, нефтохимическата промишленост, медицината, козметиката и други.

Решението на Министерския съвет оправомощава министъра на енергетиката в срок до шест месеца да проведе преговори и да сключи договор за концесия със „Симекс“ ЕООД, гр. Криводол.

Правителството прие също така решение, с което приема предложението, отправено от концесионера „Минерална вода – Ком“ ЕАД, за изменение на концесионния договор, сключен на 10 юни 2005 г. за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж № 1 на находище „Бързия“, с. Бързия, община Берковица, област Монтана. С изменението се удължава срокът на концесията до 35 години, считано от датата на влизане в сила на концесионния договор - 8 декември 2005 г.


Източник: gov.bg.