Производството по делото е по реда на чл. 306, вр. с чл. 304, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по молба "Интерсат" ООД - Мездра с искане за налагане на административно наказание на Кмета на Община Мездра за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение, постановено по административно дело №690/ 2018 г. по описа на Административен съд - Враца.

В молбата се твърди , че Кметът на Община Мездра до момента не е изпълнил задълженията си, произтичащи от влязло в сила съдебно решение по административно дело №690/ 2018 г., не само в указания срок, но и към момента на подаване на настоящото искане, поради което в случая са налице предпоставки за налагане на глоба.

На основание чл. 306, ал. 3 от АПК, препис от молбата по чл. 304 от АПК е изпратен на Кмета на Община Мездра, като на същия е указана възможността да даде писмени обяснения и да посочи доказателства.

В законоустановения 14-дневен срок, с писмо вх. №1830/ 27.06.2019 г. от Кмета на Община Мездра са постъпили писмени обяснения, с приложени към тях писмени доказателства. В обясненията се сочи, че в изпълнение на влязлото в сила решение, постановено по административно дело №690/ 2018 г., с писмо изх. №11.01-137/ 20.03.2019 г. "Интерсат" ООД подробно е уведомено за процедурата, която следва да се проведе, за да се издаде заповед по чл. 193 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Приложено е и копие на унифицирана бланка на заявление за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд имот, изискващо да бъде представена скица от Подробния устройствен план (ПУП), кадастралната карта и схемата.

Твърди се, че към подаденото от дружеството заявление с регистрационен индекс №26-00-1225/ 02.11.2018 г. липсва извадка от одобрена схема на техническата инфраструктура - документ, необходим за издаването на заповедта по чл. 193 от ЗУТ, поради което същото не удовлетворява изискванията на закона.

Съдът, като взе предвид съображенията, изложени от страните, както и събраните по делото доказателства, намира искането за основателно.

Производството по административно дело № 690/ 2018 г. е образувано по жалба на "Интерсат" ООД против "Мълчалив отказ" на Кмета на Община Мездра за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот, по реда на чл. 193 от ЗУТ, за обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност - разширение в кв. 101 и кв. 101а, ***", по депозирано от дружеството заявление с регистрационен индекс №26-00-1225/ 02.11.2018 г.

С Решение №74/ 28.02.2019 г., постановено по административно дело №690 /2018 г., е отменен по жалба на "Интерсат" ООД "Мълчалив отказ" на Кмета на Община Мездра за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд поземлен имот по реда на чл. 193 от ЗУТ за обект "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност - разширение в кв. 101 и кв. 101а, ***", по депозирано от дружеството заявление с регистрационен индекс №26-00-1225/ 02.11.2018 г. и преписката е изпратена на Кмета на Община Мездра за разглеждане и произнасяне по заявление регистрационен индекс №26-00-1225/ 02.11.2018 г. на „Интерсат“ ООД , при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение в 14-дневен срок от получаването му.

Кметът на Община Мездра е уведомен за постановеното решение на 07.03.2019 г., като същото не е обжалвано.

Разпоредбата на чл. 304, ал. 1 от АПК урежда две кумулативни предпоставки за налагането на наказание: а) наличието на влязъл в сила съдебен акт и б) неизпълнението на задължение, произтичащо от него. Спор в случая съществува единствено по отношение на преценката дали е осъществена втората предпоставка.

Решението на съда задължава компетентният орган да образува, придвижи и приключи производството за издаване на административен акт от неговата компетентност, при наличие на фактически обстоятелства, които законът изисква за това, като след обсъждане на доказателствата и представения инвестиционен проект, прецени наличието на предпоставките по чл. 193, ал. 4 ЗУТ и изложи мотиви в подкрепа на направения извод.

В заключение към днешна дата ответната страна не се е произнесла, съгласно мотивите и диспозитива на съдебното решение.

Неизпълнението от страна на Кмета на Община Мездра се изразява в непредприемането на необходимите действия по приключването на преписката, като не може да бъде споделена тезата, че заявителят, с неизпълнение на дадените му с писмо изх. №11.01-137/ 20.03.2019 г. указания, е причина за непроизнасянето с финализиращ процедурата акт. В противен случай би се открила възможността за неограничена във времето висящност на административното производство.

Уведомително писмо изх. №11.01-137/ 20.03.2019 г. не изпълнява влязлото в сила съдебно решение, в указания в последното срок. Към 12.06.2019 г. - датата на иницииране на производството по чл. 304, ал. 1 от АПК от засегнатото от неизпълнението на решението лице, липсва произнасяне.

Към датата на постановяване на настоящото разпореждане - 03.07.2019 г., също не са представени доказателства за изпълнение на влязлото в законна сила решение.

Осъществен е фактическият състав на разпоредбата на чл. 304, ал. 1 от АПК, а именно: неизпълнение на задължение за Кмета на Община Мездра, произтичащо от влязло в законна сила Решение №74/28.02.2019 г., постановено по административно дело №690/2018 г.

Налице е неизпълнение на задължение от длъжностно лице - Кмета на Община Мездра, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, поради което са налице предпоставките начл. 304, ал. 1, вр. с чл. 306, ал. 2 от АПК за налагане на наказание.

Съгласно разпоредбата на чл. 304, ал. 1 от АПК, длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт, се наказва с глоба от 200 до 2000 лева.

"Като взех предвид характера и тежестта на извършеното нарушение, както и продължителния срок на бездействие, намирам, че размерът на наказанието следва да бъде определен над минимума, предвиден в чл. 304, ал. 1 от АПК, а именно глоба в размер на 500 лева”, пише още в разпореждането по делото на Административен съд - Враца.

Водим от горното и на основание чл. 304, ал. 1, вр. с чл. 306, ал. 2 от АПК,

РАЗПОРЕДИХ:

НАЛАГАМ на Генади Събков - Кмет на Община Мездра, глоба в размер на 500 лева.

Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на нарушителя пред тричленен състав на Административен съд - Враца.