Областният управител Малина Николова изрази увереност, че държавната и местна власт заедно ще работят за доброто бъдеще на Мездра и общината.

Новоизбраните общински съветници първи подписаха клетвени си декларации, след което Кметът на Община Мездра Иван Аспарухов прие символите на местната власт и заяви, че поема ясно отговорността и предизвикателството от трудните решения, които предстоят.

„Искам да благодаря на хората от Мездра и общината, които ми гласуваха доверия и да ги уверя, че от днес започва мандатът на гражданите. Мандат 2019-2023 ще бъде ръководен от волята на жителите на града и общината. За кметовете на населените места, за кметските наместници, които ще бъдат назначени от понеделник, за хората от администрацията, за съветниците, за всички наши съграждани аз съм бай Иван. В официална обстановка може да се обръщате към мен и с г-н Кмете. Искам да подчертая обаче, че много неща се променят. Както е казал Соломон – „Милост и истина”, аз ще обърна думите – първо истината, после милостта. Поемам отговорността да работим заедно с Общинския съвет, загърбвайки партийните пристрастия, в името на Мездра и общината. Всички ние – кметове, кметски наместници и общински съветници, сме избрани да работим за една обща кауза.”– заяви в обръщението си Иван Аспарухов.

Заседанието продължи работата си под ръководството на доайена сред общинските съветници – Мариянка Дилкова. Заседанието продължи с определяне числеността и състава на комисията за избор на Председател на Общински съвет - Мездра. То пристъпи към избор на нов председател, като за тази цел бе определена петчленна комисия в състав – Катя Йотова, Мирчо Мирчев, д-р ИвайлоТодоров, Георги Валентинов и д-р Веселин Петров.

За Председател на Общинския съвет бяха издигнати две кандидатури - д-р Илияна Михайлова предложи Галя Василева Георгиева, с мотивите, че е общински служител и има опит в дейността на администрацията, а д-р Ивайло Тодоров издигна кандидатурата на досегашния Председател на Общинския съвет – Яна Венелинова Нинова, с аргумента, че вече има изграден стил на работа и по този начин се продължава приемствеността.

След проведеното тайно гласуване, председателят на комисията - Георги Валентинов, обяви получените резултати. От гласувалите 21 съветници, комисията е установила 2 недействителни бюлетини и 19 действителни, от които, за Галя Василева Георгиева са гласували 7 човека, а за Яна Венелинова Нинова – 12.

Така новият Председател е отново Яна Венелинова Нинова. Новоизбраните съветници единодушно приеха предложението комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация да се състои от 7 членове, в състав - Яна Венелинова Нинова, д-р Илияна Михайлова, Георги Валентинов, д-р Ивайло Тодоров, Каролина Кьолер, Радослав Маринов и Мирослав Аспарухов.