Проверка на MediaNews установи, че въпреки това, на повечето места в гр. Мездра и в 27-те съставни села в общината предизборните плакати все още не са премахнати. Сред нарушителите са почти всички политически формации, издигнали кандидати на изборите за президент и вицепрезидент на Република България. Санкционирани досега обаче няма…

Съгласно чл. 472 от Изборния кодекс, при неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. Размерът на глобата зависи от броя на плакатите, които не са премахнати в законоустановения 7-дневен срок., респективно от тежестта на нарушението.

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината, а самите наказателни постановления се издават от кмета на общината.