От 1-ви октомври 2020 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа – ниско напрежение, трябва да излязат на свободния пазар.

С брой 57 на Държавен вестник от 26 юни 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Така направените промени в Закона за енергетиката са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на Република България като държава членка на Европейския съюз да либерализира напълно своя пазар на електроенергия.

Излизането на небитовите потребители на свободния пазар е поредна стъпка от процеса на пълна либерализация на електроенергийния пазар, която има за цел да осигури конкуренция между доставчиците и постигане на по-добри условия за потребителите. Процесът ще осигури възможност на всеки клиент да сключи договор, съобразен с неговия конкретен профил на потребление.

Важни срокове:

• В 30-дневен срок от влизането в сила на Закона за енергетиката, т.е. до 26-ти юли 2020 г. дружествата „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про Продажби” АД и „ЕСП Златни пясъци” ООД , в качеството им на крайни снабдители на електрическа енергия изпращат до всеки свой небитов краен клиент уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение.

• До 26-ти юли 2020 г. дружествата „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про Продажби” АД и „ЕСП Златни пясъци” ООД , в качеството им на крайни снабдители на електрическа енергия публикуват на интернет страниците си списък с небитовите клиенти на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, в съответната лицензионна територия.

До 31-ви август 2020 г. КЕВР утвърждава образец на типовия договор, с който се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия от досегашния доставчик.

• До 30-ти септември 2020 г. всеки небитов клиент следва да сключи договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени или да остане при досегашния доставчик, в ролята му на търговец на електрическа енергия с типов договор.

• Ако до 01-ви юли 2021 г. небитов клиент не е избрал доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция. МЕ разяснява и какво ще се случи ако до 30-ти септември 2020 г. не сте сключили договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени:

• В случай, че до 30-ти септември 2020 г. включително не сте сключили договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. ще продължи да се извършва от досегашния ви доставчик в качеството му на титуляр на лицензия за „търговия с електрическа енергия“.

• За осъществяване на доставка на електрическа енергия в горепосочения случай досегашният Ви доставчик, но в качеството си на търговец, ще сключи типов договор с Вас. До сключването на типовия договор, дружеството като досегашен доставчик в качеството си на краен снабдител осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че Вие своевременно заплащате всички дължими суми във връзка с доставката.

• Типовият договор е със срок от 1-ви октомври 2020 г. до 30-ти юни 2021 г. и се сключва по образец, утвърден от КЕВР. В приложен материал, който е с опция за изтегляне, от министерството разясняват и как фирмите да се ориентират при избора на доставчик на ток.

Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им от КЕВР лицензии за извършване „търговия с електрическа енергия“ е налична на сайта на КЕВР и може да се види ТУК.

Повече информация, включително за дължимите плащания по сделки по свободно договорени цени, както и за възможни рискове в процеса на либерализация, може да бъде изтеглена ОТТУК.