Избраният от Общинския съвет на 28 март 2019 година финансов контрольор в "МБАЛ - Мездра" ЕООД - Пламен Велков, представи задълбочен и подробен доклад за състоянието на здравното заведение в железничарския град. Припомняме, че той е бивш служител в НАП – Враца, и бе избран между тримата кандидати, подали заявление за заемане на длъжността.

От изнесените данни в доклада стана ясно, че в "МБАЛ - Мездра" работят 174 души медицински и обслужващ персонал, от които 7 в майчинство, 140 на пълно работно време, 20 на половин работно време, на ¼ - 12 души и на намален, 6-часов работен ден – двама. Петима са на граждански договор.

За периода 1 януари до 31 декември 2019, в болничното заведение са постъпили 4 255 пациенти, новородените са 149, а починалите – 56.

Относно финансовото състояние на болницата, в доклада се посочва, че задълженията към 31 декември 2019, спрямо същите към 2018, са намалели. Общият размер на задълженията към 31 декември 2019 са 103 695 лв,, от които 24 201 са просрочени.

В доклада се посочва, че въпреки намаляването на задълженията на здравното заведени, продължават доста порочни практики, наложени във времето. Като такива са констатирани, че не се следят сроковетe за действие на сключени договори и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съхраняване на лекарства и медикаменти с изтекъл срок на годност в болничната аптека, неправилно възприет метода на оценяване на дълготрайни материални активи (ДМА), наличие на формални фактури, в които са отчитани средства за неизпълнени дейности.

Във връзка с така представените констатации, общинските съветници решиха с 11 гласа „ЗА“ и 8 - „Въздържал се“, че приемат годишния доклад и ще сезират компетентните органи по установените нарушения, тъй като липсва Годишен финансов отчет.

С 11 гласа „ЗА“ и 9 - „Въздържал се“, местните депутати приеха анализа на ликвидността и коефициента на финансовата автономност на болницата.

Същевременно парламентаристите с 16 гласа „За“ и 5 - „Въздържал се“ удължиха срока на договора за вълзлагане на контрола на "МБАЛ - Мездра" ООД между кмета на Община Мездра и Пламен Велков, считано от 22 април 2020г. до приемане от Общинския съвет на Годишния финансов отчет на болничното заведение, като отчетът да се представи не по-късно то 20 май тази година.