Повечето от кандидатствалите са жители на община Мездра - 1688, от които одобрение са 1291 – отказани са 397. От община Роман са постъпили 967 молби. Одобрените са 763, а отказ са получили 204.

И през тази година най-много са подадените заявления за целеви помощи за отопление с твърдо гориво (дърва и въглища). По-малко са тези за електроенергия или природен газ.

Разходването по предназначение на предоставените целеви помощи се контролира от Агенция за социално подпомагане. При установено нарушение помощта трябва да бъде възстановена, а злоупотребилите ще бъдат лишени от възможност да я получат за следващия отоплителен сезон, напомниха от Дирекцията.

Тази година от Министерството на труда и социалната политика одобриха еднократна финансова подкрепа от 400 лв. Тя бе предназначена за хората, които са подали документи в срок, но са получили отказ за отпускане на помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради превишение на определения диференциран доход с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите „Бюро по труда“. За тази финансова подкрепа са подадени 137 заявления, 25 от които са били отказани.

Освен тази сума, служебното правителство гласува изплащането на еднократна помощ за отопление от 300 лева. Тези средствата ще се получат по начина, по който нуждаещите се получават и останалите си социални плащания. За двете общини те са общо – 272.

До 23 декември в пощенските станции на „Български пощи“ ще се изплаща еднократната финансова помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи. Правоимащите лица могат да я получат само в този период на настоящата година. Ако някой няма възможност да отиде лично, в такъв случай може да го направи негов роднина или близък с нотариално заверено пълномощно.

От Дирекцията напомниха, че получаването ѝ не може да бъде отложено за следващата година.