По силата на това постановление НОИ създава и поддържа база данни за работодателите, на които са изплатени средства. Базата данни съдържа информация за работодателя, за общата сума на изплатените средства за съответния месец и за общия брой на работниците и служителите, за които са изплатени.

Базата данни е публична, с изключение на данните, представляващи "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни. Информацията е достъпна на официалната интернет страница на НОИ (www.noi.bg), в рубриката НОИ/Достъп до информация/Изплатени средства по ПМС 151 от 2020 г./Списък на работодателите, на които са изплатени средства по ПМС 151 от 2020 г.