На 15 август 2019 г., Община Мездра и Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Мездра“.

Основните цели на проекта са да се подобри достъпа до мобилни интегрирани здравно-социални услуги, оказване на психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания.

Интегрирани здравно-социални услуги по проекта ще могат да ползват лица от следните целеви групи: Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Лица с увреждания и техните семейства.

Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 252 269, 60 лв.

Срокът за изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Мездра“ е 15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата. Той ще даде възможност на най-малко 90 потребители от общината да получат навременна, качествена и отговаряща на потребностите им патронажна грижа от обучен екип от медицински специалисти, домашни помощници, психолог и социален консултант. Максималната продължителност, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно.