Предвижда се оптимизиране на контрола върху аптеките, който освен от Изпълнителната агенция по лекарствата, ще се осъществява в координация с регионалните здравни инспекции по места.

В закона се разписва задължението на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ да заплаща на аптеките по 2 лв. за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти, заплащани на сто процента от касата. Досега този ангажимент се регламентира в наредба. В становище на Българския фармацевтичен съюз, представено пред здравната комисия, е подчертано, че това ниво не отговаря на икономическата действителност в страната.

С преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), с които се определя ангажиментът на изпълнителите на медицинска помощ да осигуряват на здравноосигурените лица медицинската помощ от пакета, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), без да изискват доплащане.

Уреждат се изрично конкретните възможности за приемане на плащане и доплащане от здравноосигурените лица за оказваната им медицинска помощ, като се изброяват изчерпателно случаите, в които това е допустимо. От допустимите случаи се изключва лечението с лекарствени продукти при злокачествени заболявания, животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции.

Урежда се и правото на задължително здравноосигурените лица по време на болничния си престой по своя инициатива да получават срещу заплащане конкретни допълнително поискани услуги, като се предлага дейностите, включени в тези услуги, и редът за получаването им да бъдат определени с наредба на министъра на здравеопазването.


Източник: novini.bg