Във връзка с разрешаването на възникналия социален проблем, местните депутати стигнаха до приемане на Решение № 62, с което се допълва т. 2 на Решение № 61/ 27.02.2020, съгласно която се дава съгласие „МБАЛ – Мездра“ да отдаде под наем недвижим имот – сграда и разрешение за провеждане на публичен търг при условие, че сградата може да бъде отдадена под наем за извършване на производствени и търговски дейности, несвързани със събиране, третиране и съхранение на отпадъци. Т.е., „МБАЛ – Мездра“ ЕООД има право да отдава помещения и сгради под наем, но не и за преработка на медицински отпадъци. С това си решение общинските съветници спряха изграждането на площадка за съхранение и третиране на болнични отпадъци.

С 18 гласа „За“ и 3 - „Въздържал се“, Общинският съвет взе решение, с което задължава новия Управител на лечебното заведение – д-р Съботинова, да извърши необходимите правни и фактически действия по вписване на новите за търговското дружество обстоятелства в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Друг важен проблем, обсъждан на заседанието, бе приемането на проект за съдебна спогодба между Община Мездра и „Галчев Инженеринг” ЕООД, относно уреждането на финансовите параметри на дължимите от Община Мездра средства в размер не повече от предложените в спогодбата 786 678 лв. Съветниците приеха предложението и възложиха на кмета Иван Аспарухов да предприеме всички правни и фактически действия за прекратяването на делата, водени с „Галчев Инженеринг” ЕООД с 12 гласа „За“, 3 - „Против“ и 5 – „Въздържал се“.

С 20 гласа „За“ и 1 „Против“ бе прието удължаването на срока до 25 декември 2020, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или отчасти, без такса за предстрочно погасяване на кредит от Фонд „ФЛАГ“ за изпълнение на проекта по ОП „Региони в растеж“.

По предложение на кмета на общината, ОбС освободи от заплащане на такси всички лица, ползватели на терени и обекти – общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си, вследствие на въведеното извънредно положение в страната и на мерките, предприети в изпълнение заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на общината, за срока на въведеното извънредно положение от 13 март 2020 г. до неговата отмяна.

Всички авансово заплатени наеми и такси за месеците, за котио лицата са освободени от плащане, ще се смятат за платени за първия месец след отмяната на извънредното положение.

Не се освобождават обаче от такси и наемни цени лицата, които не са преустановили дейността си.

Предложението бе прието с единодушно с 21 гласа „За“.

Местните сенатори приеха Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци, както и отчета за дейността на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД за първото тримесечие.