© Община Борован

Осигуреното финансирането е от Държавен фонд земеделие след одобрено проектно предложение с наименование „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по „Програма за развитите на селските райони 2014-2020г“.

По проекта се предвижда да се извърши реконструкция и рехабилитация на улица "Христо Ботев" в село Борован и улица "Петър Къчев" в село Малорад.

„За мен като кмет трети мандат е важно да спазвам дадените от мен обещания и да превърна община Борован в удобно и красиво място за живеене !“ – сподели инж. Десислава Тодорова

С новия проект общината продължава изпълнението на своята инвестиционна програма, като своевременно не спира търсене на възможности за кандидатстване и осигуряване на финансиране.