© Община Мездра

Мултифункционалният ван ще бъде ползван за извършването на специализиран превоз на потребители при предоставянето на двете нови социални услуги, разкрити наскоро от Община Мездра - Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“ е на обща стойност 1 783 092,68 лв. 1 515 628, 78 лв. от тях са европейско финансиране, а останалите 267 463,90 лв. - национално съфинансиране. Срокът за неговото изпълнение е 30 месеца - от 17 юни 2021 г. до 17 декември 2023 г.

Проектът се реализира по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ на ОПРЧР 2014-2020 г.