След като се запозна с възможностите и условията за кандидатстване, с 12 гласа „За”, 1 - „против” и 6 - „въздържали се”, местният парламент упълномощи кмета на Иван Аспарухов да предприеме необходимите действия във връзка с подготовката и кандидатстването, да избере партньор, както и да извърши всички необходими дейности във връзка със сключване на споразумение за партньорство.

Също така, Общинският съвет и администрацията на община Мездра приеха дванадесетте принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа и се ангажират с тяхното прилагане в своята дейност и

дадоха съгласие за участие на община Мездра в Петата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2020 г.Съгласно това решение, кметът на общината се задължава да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на общината, както и да подаде заявление за участие до председателя на националната платформа.

Единодушно бе приет проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“, като услугата се възлага на Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“.

На заседанието бе взето решение относно предоставянето на 52 223,422дка мери и пасища, пасища с храсти и ливади от които 5 146,011 дка за общо ползване и 47 077,411 дка за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 г.

Във връзка с предстоящото заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване, - „ВиК“ –Враца, ОбС упълномощи кмета Иван Аспарухов, а в негово отсъствие председателя на общински съвет Мездра Яна Нинова да представлява община Мездра на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

На заседанието бяха приети още отчета на дружеството Екопроект“ ООД за 4 –то тримесечие на 2019.