© община Враца

Размерът на заплатата за длъжността е в размер от 610 лева до 1 100 лева. Определя се в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Документите могат да се подадат в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”. Срокът е до 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуването на обявлението.

Повече информация относно обявения конкурс може за бъде открита на официалния сайт на Община Враца – www.vratza.bg.