По проекта ще бъде закупено ново кухненско оборудване и обзавеждане - печка, пасатори, хладилна камера, конвектомат и др., което ще замени амортизираната техника в социалната услуга „Домашен социален патронаж“, ще повиши качеството на предлаганите услуги, ще намали разходите за ел. енергия и ще предостави възможност за включване на нови потребители.

Понастоящем 420 жители на община Враца ползват услугите на Домашния социален патронаж. Това са възрастни и самотно живеещи хора, лица с увреждания и уязвими групи от областния град, както и от селата Нефела, Чирен, Мраморен, Голямо Пещене, Баница, Три кладенци, Девене и Бели извор. Предстои разширяване дейността на услугата чрез предоставянето й и в село Оходен.