1. Предназначение на дълга: финансиране на дефицит по проект 'Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №58111-65-256 от 21.12.2009 г. по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013.

2. Максимален размер на дълга: до 9 268 000 лв.;

3. Валута на дълга - български лева;

4. Вид на дълга - дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, поет с договор за общински заем;

5. Начин на финансиране: собствени бюджетни средства до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит, но не по-късно от 31.12.2032 г., с възможност за предсрочно погасяване, изцяло или частично, без такса за предсрочно погасяване;

6. Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания на Община Враца, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Враца (собствени приходи) по чл. 45, ал .1, т. 1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетни взаимоотношения, включващи трансфери без целеви характер по чл. 52, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.