С продължаване на дейностите по проекта ще бъде осигурена помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община:

Лица и семейства на месечно подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция "Социално подпомагане";

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;

Скитащи и бездомни лица и деца; Община Враца предоставя услугата на 120 лица от 30.05.2016 г. в две трапезарии на територията на града. Потребителите получават топлия си обяд, който включва: супа, основно ястие, десерт и хляб в работните дни на всеки месец.

Приемът на документи остава отворен, с цел осигуряване възможност на лица, отговарящи на горепосочените целеви групи и не подали документи към момента, да се възползват от услугата. Допълнителна информация, относно проекта може да бъде получена в ст. 97, ет. 3 на Община Враца, както и на телефон 092/62 65 49, Мария Йорданова - Ръководител проект.