Общинската администрация в Мездра уведомява със съобщение гражданите за начина на третиране на строителните отпадъци на територията на града. От общината информират в всички граждани, фирми, организации и учреждения, че отпадъците, образувани в резултат на строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради се събират и след подаване на заявление и заплащане на такса в информационния център на Общината се депонират в депото за строителни и неопасни производствени отпадъци в местност „Рудината”, в землището на града, в близост до стария път за село Моравица. Оператор на депото е Общинско предприятие „Чистота”. Гражданите могат да получат информация на телефон 9 20 08.

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се събират следните такси за обезвреждане на отпадъците: за депониране на строителни отпадъци – 5 лева на един кубически метър, на земни маси от жилищно строителство, изкопи на подземни комуникации, пътни основи – 1 лев и 50 стотинки на кубик, стъклени отпадъци, утайки от промишлени води и отпадъчна фракция „варовик” – 10 лева и други нетоксични отпадъци - 4 лев на кубически метър.

Работното време на депото е от понеделник до петък от 8 до 17 часа.

Забранява се безконтролното изхвърляне на отпадъци на неразрешени места, изоставянето им около съдовете за битови и разделно събрани отпадъци от опаковки, напомнят от общинската администрация.