По време на заседанието, с 16 гласа „За” и петима „въздържали се”, местните депутати приеха Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г . Програмата е разработена от Община Мездра в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. В нея са включени за продажба 51 общински имота - 7 в гр. Мездра и 44 в съставните села на общината: 21 в с. Моравица, 6 в Лютиброд, 5 вЦаревец, 4 в Цаконица, 3 в Кален и по 1 в селата Върбешница, Дърманци, Зверино, Лик и Ослен Криводол.

За отстъпване право на строеж са предвидени 17 броя гаражи и един магазин в кв. 101 на гр. Мездра, а за възлагане на концесия - язовирът в с. Долна Кремена. В програмата са включени за отдаване под наем общински терени и земеделски земи, свободни кабинети, помещения, жилища и сгради, както и учредяване на право на ползване върху 10 поземлени имоти в землището на с. Горна Кремена.

Очакваните приходи през тази година от разпоредителни сделки с общински имоти са в размер на 253 800 лв., от наем на земи от Общинския поземлен фонд - 214 170 лв., от наем на общински обекти и терени - 177 974 лв. и от наем на общински жилища - 29 072 лв.

Програмата има отворен характер в своята реализация, който позволява нейното актуализиране през годината, в зависимост от конкретните условия и нормативна уредба.

На сесията бяха приети четири отчета - за дейността на ОбС и неговите комисии през второто шестмесечие на 2021 година, за изпълнение на актовете на ОбС през периода юли-декември 2021 г., на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра през второто полугодие на м. г.

На сесията представен новият Управител на „Екопроект“ ООД – Враца – бившият заместник-областен управител Мирослав Комитски, който запозна общинарите с отчета за дейността на дружеството за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Иван Аспарухов постави въпросите за въвеждането на компостиращата инсталация за растителни отпадъци, както и за ремонта на сепариращата инсталация.

Мирослав Комитски поясни, че вече има внесен проект за ремонт на сепариращата инсталация, ще бъдат закупени и нови съоръжения, тъй като това е икономически изгодно и за двете общини – Мездра и Враца.