В дневния ред са включени още издаване на запис на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони от ДФ „Земеделие” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за Инвестиции на малки по мащаби инфраструктури, както и Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кметство Зверино”.

Местните депутати ще решават изработването на изменение на устройствени планове за промяна на предназначението на земеделска земя за изграждането на фотоволтанична електроцентрала в землището на село Върбешница.

Проектът за дневен ред включва още обсъждане и отчет на „Екопроект“ ООД за четвъртото тримесечие на 2020 година и продажба на общински поземлен имот.

Ще бъдат разгледани предложенията за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване в землището на с. Горна Кремена - местността „Равнище 2” и учредяване на вещно право за ползване на общински имоти за находище за добив на скално-облицовъчни материали в местността „Требежа” в Горна Кремена.

Заседанието на Общинския съвет ще бъде излъчено пряко от 16:00 часа по ТВ „Враца“.