- Със Заповед №РД-18-927 от 18.12.2017 г. за землището на с. Брусен, община Мездра

- Със Заповед №РД-18-928 от 18.12.2017 г. за землището на с. Дърманци, община Мездра

- Със Заповед №РД-18-929 от 18.12.2017 г. за землището на с. Крета, община Мездра

- Със Заповед №РД-18-930 от 18.12.2017 г. за землището на с. Моравица, община Мездра

- Със Заповед №РД-18-931 от 18.12.2017 г. за землището на с. Ребърково, община Мездра

- Със Заповед №РД-18-932 от 18.12.2017 г. за землището на с. Руска Бела, община Мездра

- Със Заповед №РД-18-933 от 18.12.2017 г. за землището на с. Типченица, община Мездра

Заповедите за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри са обнародвани в "Държавен вестник", бр. 8 от 23.01.2018 г. и влиза в сила от деня на обнародването й.

Съгласно §4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър, дейностите на Общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответната територия се прекратяват.

Във връзка с това, от Община Мездра съобщават, че за недвижими имоти в горепосочените землища - справки, услуги и издаване на скици за имоти в цитираните по-горе територии, се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър - Враца, бул. "Христо Ботев " №46.