Размерът на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства е съобразен с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и приетите от Министерския съвет стандарти.

Във връзка с това, населените места са разделени в три групи, на база брой население по постоянен адрес, както следва:

  • Първа група – кметства с до 500 жители
  • Втора група - кметства от 501 до 1 000 жители
  • Трета група – кметства от 1 001 до 2 000 жители

Според така определените стандарти, в община Мездра има 7 населени места с население до 500 жители, в които кметовете ще получават месечно възнаграждение в размер на 990 лв. Това са кметствата в Брусен, Долна и Горна Кремена, Дърманци, Елисейна, Крапец и Оселна.

Три населени места са с население от 501 до 1 000 жители – Боденец, Игнатица, където кметовете ще получават 1100 лв. заплата, а в Моравица – 1150лв.

Най-голямото населено място в община Мездра - Зверино попада в третата категория - от 1 001 до 2 000 жители, и съответно месечното възнаграждение на кмета ще е 1 250 лв.

Кметът на Община Мездра ще бъде с месечно възнаграждение в размер на 2 420 лв.