Считано от 14.05.2020 г., на територията на община Мездра се въвеждат следните противоепидемични мерки:

1. В сградата и работните помещение на Общинска администрация - Мездра редовно и интензивно да се извършва дезинфекция на повърхности и зони в контакт с открити части на тялото; да не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други), като за целта контролът да се осъществява от Общинския оперативен екип към Община Мездра при пропускането на гражданите на входа на сградата; да се извърши инструктаж на служителите за правилната хигиена на ръцете; да се осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м; при непосредствено обслужване на гражданите, изискващо разстояние по-малко от 1,50 м, е задължително използването на защитна маска за лице;

Да се създаде организация за контрол на входана сградата по отношение брояна влизащите лица, с цел недопускане струпването на хора и спазването на дистанция;

Да се поставят на видно място информационни табели или да се информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски при посещението в сградата на Общинска администрация - Мездра.

2. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.).

3. По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.

4. Противоепидемичната мярка за спазване на дистанция от най-малко 1.5 м разстояние между лица, които не са едно семейство/домакинство, да се спазва от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т. ч. паркове, улици, автобусни спирки).

В Заповед №312 се посочва, че, считано от 14.05.2020 г., на територията на община Мездра

1. Не се разрешават посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове; закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници; търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждането на обучения на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участници без състезателен характер, без публика и само на открити места.

6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събрания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допустимите мероприятия по т. 5.

9. Определя се часови диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

10. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

Заповедите да се публикува на официалната интернет страница на Община Мездра и на информационното табло на входа на Общинската администрация и да се съобщи на началника на Районно управление „Полиция“ - Мездра, Общинския оперативен екип към Община Мездра, кметовете и на кметските наместници на населени места и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта по т. 1възлагам на Секретаря на Община Мездра, и на Общинския оперативен екип към Община Мездра,а по т. 2 и т. 4 - на началника на Районно управление „Полиция“ - Мездра.