Съдебното производството е образувано по жалба на кмета на общината Генади Събков против Решение №422/ 30.11.2017 г. на Общински съвет - Мездра. Според жалбодателя, решението е незаконосъобразно, тъй като Общинският съвет е излязъл извън обхвата на правомощията си, не е спазена процедурата, предвидена в Закона за устройство на територията (ЗУТ), според която заинтересованите лица могат да правят предложения за изменение на действащия ПУП с писмено заявление до кмета на съответната община, а в случая такова искане няма.Събков твърди също така, че решението е немотивирано и вътрешно противоречиво, тъй като няма доказателства за констатирани предпоставки за допускане на изменение по чл. 134, ал. 1 т.1 от ЗУТ. Твърди още, че решението е взето и без да е налице квалифицирано мнозинство. Ето защо жалбоподателят е отправил искане решението да бъде отменено заедно с всички произтичащи от това законни последици.

В писмен отговор ответната страна - Общински съвет - Мездра, е оспорил жалбата, като е изложил съображения за нейната неоснователност. Посочил е, че при вземане на решението ответникът е упражнил законосъобразно правомощията си, от съдържанието на което могат да се изведат предпоставките, които са наложили вземането му, а също така и че то касае обособяването на урегулирани поземлени имоти (УПИ) към съществуващи сгради, а обстоятелството, че в обхвата му попада и площад "България", не следва да води до смесване на двете процедури

Според заключението на прокурор Веселин Вътов от Окръжна прокуратура - Враца, в случая е нарушена процедурата, предвидена в ЗУТ, относно допускането на изменение на действащ ПУП, което следва да стане чрез искане до кмета на общината. Същевременно прокурорът езаявява, че се касае само до изменение на план за регулация, поради което следва да се изследва въпроса кои са заинтересованите страни, а също така и че решението е взето без да е налице задължителното квалифицирано мнозинство. На това основание той прави искане за уважаване на жалбата.

На базата на събраните доказателства по делото доказателства, според Административния съд, обжалваното решение е незаконосъобразно по следните съображения:

Съдът приема, че при вземане на протестираното решение не са спазени процесуалните правила. Решението е взето на редовно свикано заседание на Общински съвет - Мездра, на което са присъствали 20 от всички избрани 21 общински съветници. Касае се за решение, взето при условията на чл. 45 ал.10 от ЗМСМА, т. е. при връщането на две предходни решения за ново разглеждане и повторното гласуване на внесено в предходно заседание предложение, поради което за приемането му е необходимо да са гласували повече от половината от всички избрани общински съветници. При общ брой на общинските съветници 21 точната половина на същите, е 10.5, което означава, че за определяне на кворума е необходим още един глас или половината от тях е 11 съветници. За да бъде законосъобразно взето решение при повторно гласуване, за него следва в настоящата хипотеза да са гласували най-малко 12 съветници, пише още в мотивите на съда. Приемайки решение без наличието на изискуемия се по закон кворум, Общинският съвет, според съдия Севдалина Василева, е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила. Обжалваното решение се явява и материално незаконосъобразно (в този смисъл е и практиката на ВАС в Решение №10538/ 2008 г. по Административно дело №11129/ 2008 г., Решение №3469/ 2009 г. по адм. д. №2227/ 2009 г., Решение №1266/ 2015 г. по адм. д. № 9677/ 2014 г. и Решение №14/2016 г. по адм. д. №603/ 2015 г.).

Според врачанските магистрати, така изложените съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение са достатъчно основание за отмяната му, поради което съдът е намерил, че не следва да се произнася по отношение на другите наведени доводи в жалбата.

© vratzadnes.com

По гореизложените мотиви съдът намира, че Решение №422 на Общински съвет - Мездра следва да бъде отменено. Което съдът е постановил с Решение №119 от 26.03.2018 г.

Решението на Административен съд - Враца подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяване на страните по делото.