Причината е, че едно от условията за отпускане на тази пенсия е на лицето да не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава. От друга страна, на основание чл. 101, ал. 1, т. 2 и ал. 4а от КСО, пенсионерите не могат да се получават едновременно лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Те не могат да взимат и социална пенсия за инвалидност с друг вид пенсия, включително пенсия, отпусната в друга държава.

Предвид гореизложеното няма законов ред за отпускането и съответно за изплащането на част от лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или част от социална пенсия за инвалидност към лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.