Изменението е предложено от Управляващия орган в резултат на извършен вътрешен анализ на изпълнението в периода май - юли 2019 г. С оглед постигане на целевите стойности на индикаторите се предлага преразпределяне на ресурс от приблизително 2,03 млн. евро от Приоритетна ос 2 „Младежи“ към Приоритетна ос 3 „Околна среда“. В резултат на изменението ще се финансират допълнително петте проекта, включени като резерви по Втората покана за набиране на проектни предложения. Това ще допринесе за постигане на заложените цели по Програмата за периода 2014-2020 г.

Промените са свързани и с промяна в начина на представяне на финансовите показатели към Рамката за изпълнение на Програмата.