С приетите промени подзаконовата нормативна уредба се синхронизира и с измененията в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, както и с новия Закон за платежните услуги и платежните системи и издадената на основание на този закон Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Във връзка с това е предвидена възможност за посочване на
лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

С приетите промени се цели намаляване на административната тежест за осигурителите и самоосигуряващите се лица, като отпада изискването за поставяне на печати върху част от документите, представяни на хартиен носител пред Националния осигурителен институт.