Вашите права и задължения съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър:

1. Собственикът и носителят на друго вещно право е длъжен да осигури свободен достъп до имота си на екипите, извършващи измерванията, да означи границите на имота си и да опазва геодезическите знаци от унищожаване.

2. Собствениците, пълномощниците и носителите на други вещни права трябва да предоставят:

* копия на документи за собственост на имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);

* данни за административния адрес на имота, сградата или обекта, както и актуални данни за собствениците или носителите на вещни права, ако не фигурират в документа за собственост;

* копия от архитектурни проекти на сгради (при наличност), в случай че има повече от един собственик на обекти в сградата;

* не се представят документи за собственост на земеделски земи и гори, издадени от Общинската служба "Земеделие" (ОСЗ). До влизането в сила на кадастралната карта и регистри поддръжката на тези имоти се извършва от ОСЗ.

Важно е да се знае, че при неизпълнение на задълженията по т. 1 и 2 разходите за отстраняване на непълноти и/или грешки по вече влезлите в сила КККР ще бъдат за сметка на задължените лица.

Какво предстои?

От 16 януари до 24 февруари 2017 г. ще бъдат извършени геодезически измервания на контурите на сгради и границите на имоти в урбанизираните и застроени територии на всички горе посочени населени места.

Същевременно в кметството на съответното населено място ще бъде организирано събиране на данни по т. 2 съгласно следния график:

Населено място

Дата

Час

от

до

от

до1

с. Брусен

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

08:30

12:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

13:30

17:30


2

с. Дърманци

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

13:30

17:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

08:30

12:30


3

с. Крета

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

13:30

17:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

08:30

12:30


4

с. Моравица

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

08:30

12:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

13:30

17:30


5

с. Ребърково

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

08:30

12:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

13:30

17:30


6

с. Руска Бела

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

08:30

12:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

13:30

17:30


7

с. Типченица

16.01.2017 г.

20.01.2017 г.

13:30

17:30

23.01.2017 г.

27.01.2017 г.

08:30

12:30

Сканирани копия от документите могат да се представят по електронен път на e-mail: Brusen@cadastre.bg Документи могат да се представят и в Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Враца. Копия на документите, удостоверяващи вещните права, могат да бъдат предоставени и на екипите по време на самите измервания.

Събраните копия на документи ще бъдат използвани единствено за целите на кадастрална карта и кадастрални регистри, уверяват от фирмата-изпълнител.

Необходимо е Вашето съдействие при извършване на измерванията и отразяване на наличните вещни права. То е от изключителна важност за създаването на коректна и актуална кадастрална карта и кадастрални регистри!

Допълнителна информация може да намерите на:

Ø Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Враца

адрес: гр.Враца 3000, бул. “Христо Ботев” №46, ет. 2/3;

Ø Община Мездра

адрес: гр. Мездра 3100, ул.”Христо Ботев” №27;

Ø www.cadastre.bg - официален сайт на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

Ø www.geomera.com - официален сайт на фирмата-изпълнител