Действащата тарифа не предвижда различни такси при заявяване на услугите по електронен път. В момента за удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница. Предложението е, ако това става онлайн, таксата да бъде 5 лева. За копие на документ, поискан електронно, таксата ще бъде 2,50 лв.

От правосъдното министерство уточняват, че за 2019 г. службите по вписванията са предоставили около 634 хиляди единици услуги от типа справки, преписи и удостоверения, включително за държавни органи и публични институции, или средномесечно – по над 52 хиляди. Всички те са изпълнени присъствено, което налага поне две посещения в службите, или поне един милион човекочаса разход на време само от страна на заинтересованите страни. Дори и по най-скромни оценки това е разход, възлизащ от 75 до 125 хиляди работни човекодни годишно. Допускането е, че този разход може да се съкрати с една четвърт до една трета на настоящия етап в зависимост от нагласите на заявителите на услуги.

Източник: Pariteni.bg