© община Козлодуй

Ремонтирани са седемнадесет офис стаи, предназначени за:

Дирекция „Хуманитарни дейности“, включваща отдел „Образование, социални дейности и младежки политики“, отдел „Култура, спорт и публични прояви“ и Секретар на местната комисия за БППМН;

Отдел „Информационно обслужване“ към Дирекция „Административно и информационно обслужване“; Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Гражданите, ползващи услугите на агенцията по геодезия, картография и кадастър, могат да стигнат до там през централния вход на блок СМК, етаж 1. Всички останали, посещаващи дирекция „Хуманитарии дейности“ и отдел „Информационно обслужване“, могат да ги посещават от страничния вход на СМК, етаж 1, от северната част на сградата.

Проектът включи ремонт на целия коридор и стълбището, ремонт на санитарните помещения, подмяна на подовата настилка, подмяна на вратите, боядисване на стени и тавани, нова електрическа, пожароизвестителна и осветителна част.

Изпълнението на ремонтните дейности се извърши за три месеца.

Финансирането е в размер на 94 390 лв., като 42 475 лв. са по спечеления Проект, а 51 915 лв. са осигурени от общинския бюджет.

През 2018-та г. блок СМК бе външно саниран по оперативна програма „Региони в растеж”.