Общият бюджет по процедурата е близо 130 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектните предложения - 29 юли 2021 г.

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с Covid-19 към болници, осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с Covid-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на Covid-19 и внедряване на телемедицина, с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Апаратурата и оборудването включват апарати за подпомагане на дишането, пациентски монитори, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори, болнични легла и легла за интензивна грижа с постелъчен болничен инвентар и др.

Очакваните резултати са подкрепа на населението за безусловен достъп, навременно и безотказно лечение на пациенти със заразни заболявания, повишено качество на предоставяните здравни грижи, по-прецизна профилактика, за смекчаването на последици от следващи епидемични кризи, ограничаване на експозицията и риска от разпространение на вътреболнични инфекции, създаване на готовност и осигуряване на необходимото оборудване със съвременна апаратура и подобрена среда за пациентите при посрещане на нови епидемични вълни.