Има нов ред за прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Заявления могат да се подават 2 пъти месечно за период от 5 работни дни, като началото на отделните приеми е 1-во и 15-то число на всеки календарен месец.

След приключване на всеки прием, комисия разглежда подадените заявления по отношение на окомплектованост на документите - наличието на изискуемите документи към подадените заявления, съгласно изискванията за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на следващия работен ден, след приключване работата на комисията, неокомплектованите заявления се връщат на заявителите, като в придружително писмо, се посочват липсващи документи.

Актуализиран е образецът на бланка на заявление за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Новият образец и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред ПУДООС са достъпни на интернет-страницата на Предприятието, в секция „Документи“.

Всички заявления, постъпили преди влизане в сила на изменението, ще бъдат разгледани по стария ред на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

В допълнение от 22 декември 2020 г., е в сила принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от Управителния съвет (УС) на ПУДООС решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:

В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от УС решение за финансиране автоматично се отменя.

Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.

Източник: namrb.org