Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба №1, не се разрешава извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на останалите живущи от 14:00 до 16:00 ч. и от 22:00 до 07:00 ч., а в почивните и празнични дни - от 23:00 до 08:00 ч. Нарушителите на тази разпоредба се наказват с глоба от 20 до 300 лева.

Пак според същата Наредба, за нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Наказанията се налагат от кмета на общината или от упълномощен негов заместник, а актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите при Община Мездра или кметствата на населените места в общината, органите на РПУ - Мездра и други контролни органи, упълномощени поименно със заповед на кмета на Общината.

Въпреки тези разпоредби, кметът на общината едва ли ще глоби своите служители или ръководители, които са наредили или допуснали да бъде извършено това нарушение. Да се надяваме поне, че това няма да се превърне в рецидив и занапред въпросните косачи-петли няма да смущават в ранни зори съня на гражданите.

Дето викаше Лъжлив Съби от разказа "Съседи" на Чудомир: "Да е петел като петел, иди-дойди, а той - плимотрок, пущината!"