Мирослав Любомиров
Мирослав Любомиров

В производството по чл. 459 от Изборния кодекс с предмет на оспорване решението на ОИК за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, в неговата цялост като изборен процес. Това производство не цели да се повтори изборния процес пред съда, а да се извърши конкретна проверка дали твърдените от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до опорочаване на обявения изборен резултат, т.е. налице ли са съществени нарушения, водещи до промяна волята на избирателя, обясни Мирослав Любомиров, пресаташе на Административен съд - Враца.

От анализа на събраните в хода на процеса доказателства не може да се направи извод за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, опорочаващи крайния резултат. Протоколите от четирите СИК са подписани от всички членове без особени мнения и възражения и данните от тях са нанесени в протокола на ОИК, като същият отново е подписан от всички членове на комисията без особени мнения и възражения, а отразените данни в него съвпадат с тези от протоколите на СИК.

Като официални удостоверителни документи тези протоколи не са оспорени от жалбоподателя, с оглед на което съдът е длъжен да зачете тяхната материална доказателствена сила и да приеме, че удостовереното в тях фактическо положение относно отчетените резултати, липсата на възражение и особено мнение и обстановката в изборния ден, отговаря на действителното такова.

В хода на съдебното производство не са установени такива нарушения на Изборния кодекс, които биха довели до съществена промяна в крайния резултат, обосноваваща касиране на избора. При проверка на оспореното решение на всички законови основания, съдът е достигнал до извода, че същото е прието от компетентен орган, в съответствие с материалния закон и неговата цел, поради което се явява законосъобразно и го е потвърдил, а жалбата като неоснователна е отхвърлена- се казва в прессъобщението на съда.

Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд - Враца пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.