Определение 13906 е на тричленен състав с председател Соня Янкулова и членове Весела Андонова и Полина Богданова и е от 10 ноември. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

Магистратите нареждат проверките да бъдат пренасочвани към "втора линия на контрол" с цел последващи действия от компетентни органи по Закона за движението по пътищата.

Промените в закона, с които се приеха сериозните ограничения за гражданите с неплатени глоби да напускат страната, бяха приети окончателно през лятото на 2020 г. С тях дори бе дадена възможност на служителите на МВР да отнемат книжката и превозното средство на граждани въз основа на тези неплатени глоби, ако те откажат да ги заплатят на място.

Заради това случаят стигна до ВАС, по частна жалба на адвокат Иглика Брусева срещу разпореждане на Административен съд (АС) - Благоевград, с което е отхвърлено искането ѝ за прекратяване на неоснователни действия по извършването на системни проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и неплатени в срока за доброволно плащане глоби, наложи с тях, при преминаване на двата пропускателни пункта.

ВАС припомня, че съгласно конституцията всеки има право да напуска пределите на страната. Това право може да бъде ограничено само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. Съдът се позовава и на решение №2 от 2011 г. на Конституционния съд.

Също така, съгласно Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи всеки е свободен да напусне пределите на всяка държава, включително и на своята, като упражняването на това право не подлежи на никакви ограничения, освен на тези, предвидени и необходими в едно демократично общество в интерес на националната или обществената сигурност, за поддържане на обществения ред, за предотвратяване на престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.