От отдел „Местни приходи“ на Община Мездра напомнят, че задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:

• безкасово (по банков път) в Банка „ДСК“ ЕАД - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,

44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,

44 23 00 - данък моторни превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци,

44 28 00 - туристически данък.

• на касaтa на Община Мездра в Центъра за услуги и информация на гражданите - в брой или чрез ПОС устройство,

• на касите на „Български пощи“ ЕАД,

• в офисите на „Изипей“ (EasyPay) АД,

• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,

• в Кметствата по населени места.

Какви други срокове се променят със Закона за извънредното положение може да видите тук: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150