Припомняме, че свлачището в Игнатица е регистрирано в края на 2006 г. като периодично се активира, а през 2019 година бе извършено укрепването му. Строителните дейности бяха извършени в изпълнение на Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Свлачището е от І приоритетна група, тъй като застрашаващи общински път, осигуряващ единствен достъп до населено място. Една от основните цели на проекта бе да се възстанови задържаща стена за защита от свлачището в Игнатица. В него са включени изграждане на задържащи стени и свързаните с тях дейности, с цел осигуряване на безопасен достъп до засегнатия район на населеното място.

Проектът бе изпълнен съвместно от община Мездра в качеството си на водещ партньор и Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния), в качеството на партньор по проекта. В укрепването на свлачището по Инвестиционния проект са включени всички мероприятия, свързани с укрепване на ската с три укрепителни стени от два вида габиони, възстановяване на прилежащия пътен участък и съпътстващите укрепването мероприятия.

Кметът на Игнатица Иво Костадинов поясни, че по време на укрепителните работи, строителната фирма е изпълнила много прецизно всички дейности, заложени в проекта, но изготвеният проект не отговаря на изискванията на този тип свлачища.

По думите на Иво Костадинов, преди няколко години са направени подробни хидро-геоложки проучвания и е бил изготвен пилотен проект, който по неизвестни причини е подменен с нов, но неподходящ за типа на свлачището.

Стойността на проекта е 918 399.38 Евро общ бюджет, от който 85% са от Европейски фонд за регионално развитие, 13% национално съфинансиране и 2% собствено участие. Средствата за Община Мездра са в размер на 453 175 Евро. Строително-ремонтните работи за укрепване на свлачището възлизат на 638 015 лв.

Кметът допълни, че е подал сигнал до Общинска администрация в Мездра, до Надзорния съвет и до фирмата изпълнител. На мястото на обекта миналата седмица са били зам-кметът на община Мездра Николинка Кътовска, инж. Ваньо Ковачев – ст. експерт „Кадастър и регулация“ и представители на Надзорния съвет.