© Nick Vasilkovski

Имотът ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект "Базова станция GSM/UMTS №5538". За целта "Теленор България" ЕАД ще заплати по сметката на ДП "Северозападно държавно предприятие" - Враца цена за учредяване безсрочно право на строеж в размер на 4 488 лв., а по сметка на Изпълнителната агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,76 лв.

По сметката на Община Мездра ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от Общинския съвет.