Основният аргумент за удължаването е задълбочаването на кризата с разпространението на коронавируса.

Също така се реши по време на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и при условията на реципрочност, чужденец или гражданин на Европейския съюз, на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, конфедерация Швейцария или на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, който е влязъл по законоустановения ред на територията на страната, може да напусне България през ГКПП в рамките на срока, за който държавата, която е издала паспорта или личната карта, е нотифицирала България, че тяхната валидност е удължена, както и при условие, че е осигурен транзит на лицето до държавата на крайната му дестинация.

По време на извънредна епидемична обстановка службите за административен контрол на чужденците пък могат да продължат пребиваването с три месеца на лицата, които са влезли на територията на България при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване, както и на лицата, които са влезли с виза за краткосрочно пребиваване. Лицата имат право да кандидатстват за продължаване на разрешения срок на пребиваване с три месеца по хуманитарни причини или поради извънредни обстоятелства. Заявлението за продължаване на разрешения срок на пребиваване следва да бъде подадено до службите за административен контрол на чужденците по местопребиваване на кандидатите.

Депутатите удължиха до 31 декември 2022 г. и срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, като приеха промени на първо четене в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Целта е предотвратяване и ликвидиране на последиците от забавата в пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.