Широкото прилагане в публичния сектор на картовите плащания е с цел намаляване на финансовата тежест за потребителите при извършването на плащания на дължимите такси или цени на административните услуги, оптимизиране на безналичните плащания в публичния сектор и намаляване на разходите, свързани с обслужването на плащания в брой. То е и една от приоритетните инициативи на правителството.

Във връзка с продължаваща практика и допускани слабости в някои бюджетни организации, пораждащи основателни оплаквания и недоволство сред гражданите, и за постигане на очакваните резултати от широкото прилагане на картови плащания в публичния сектор, е необходимо изрично регламентиране в НАО на изисквания за прилагане и насърчаване на картовите плащания, периодичен преглед на ефективността от тяхното използване, осъществяване на контрол на тези дейности, което е неразделна част от процеса на административно обслужване и цели повишаване качеството на предоставяните услуги.

Наредбата предвижда гражданите да бъдат информирани за осигурените начини на плащане и да бъдат насърчавани за прилагането на картови плащания на заявените услуги при инсталирани терминални устройства ПОС. Освен това съответните администрации ще извършват периодичен анализ за необходимостта или ефективността от прилагането на картови плащания или други начини за плащане и ще осъществяват контрол на тези дейности в съответствие с предвидени за това процедури, като това ще стане част от техните вътрешни правила за организация на административното обслужване.

Източник: government.bg