Съветът на децата е консултативен орган към ДАЗД и работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на децата и на Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите за изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва млади хора до 18-годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи и дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Разработената от Съвета на децата процедура за избор на членове дава възможност за кандидатстване в четири направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4. Индивидуални кандидатури.

Кандидатите в първите три направления трябва да предоставят протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата, която представляват. Всяко дете има право да участва само в едно направление.

Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии -активност; креативност; толерантност; ангажираност към обща кауза; умение за водене на преговори и участие в групови дискусии; ориентираност към резултати; организаторски умения; доказани умения да работят, мотивират и обединяват децата от областта; умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта; възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвима група, които имат нужда от подкрепа).

За участие в избора на членове на общинско ниво на Съвета на децата, кандидатите е необходимо да попълнят и изпратят в Община Мездра попълнена лично информационна карта и мотивационно писмо, като съответните бланки могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на Община Мездра: www.mezdra.bg , в Раздел „Обяви“.

Попълнените формуляри се изпращат на адрес: гр. Мездра 3100, ул. “Христо Ботев” №27 или на e-mail: mezdra@mail.bg в срок до 24.05.2020 г.

Подборът на членове ще се извърши на три етапа, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, недискриминация и представителност.

В срок до 15 юни 2020 г. комисия, назначена от кмета на община Мездра, ще представи първите три одобрени кандидатури във всяко едно от направленията за следващия етап от подбора, който ще се проведе в Общинска дминистрация - Мездра.

Процедурата приключва на 30 септември 2020 г., когато ще бъдат обявени избраните членове на детския консултативен орган към ДАЗД.

Допълнителна информация за състава и дейността на Съвета на децата може да намерите на сайта на ДАЗД: http://sacp.government.bg/