Семинарът се проведе в хотел „Перла” в железничарския град. Лектори бяха ректорът на Тракийския университет Стара Загора - проф. Иван Въшин, проф. д-р Юрий Митев - ръководител секция „Здравеопазване на животните“ в Аграрния факултет и гл. ас. д-р Диян Стратев. На семинара присъстваше и директорът на Областна дирекция по безопасност на храните – Враца , д-р Милчо Костурков.

Семинарът включваше няколко основни теми, обединени от основната цел - оказване на експертна помощ на фермерите за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделия, отговарящо на европейските стандарти.

Присъстващите се запознаха с най-новите научни постижения в областта на животновъдството за повишаване квалификацията и знанията за успешно прилагане на добрите практики в селскостопанското производство, въвеждане на изискванията за хуманно отношение към животните, опазването на околната среда и безопасността на храните от животински произход.

Здравеопазването на животните, екологичнити аспекти при отглеждане им, включващи изискванията за хранене, необходимите количества вода на ден, на какви условия трябва да отговарят животновъдните сгради и местата за почивка и др.

Благополучието и хуманното отношение към животните в млечните говедовъдни и овцевъдни ферми.

Поради големият интерес от страна на животновъдите, домакините бяха създали организация за провеждане на практически и теоретически курс за прилагане на получените знания за хуманно отношение към преживните животни, отглеждани във фермите им. Около 30 участници се включиха изпитния тест, с който се справиха успешно.

Проф. Митев заяви, че проведените до сега множество пътуващи семинари, са дали положителен отзвук сред фермерите. Самите стопани споделят, че по време на тези обучения научават незначителни наглед подробности, но крайно необходими за правилното отглеждане на едър рогат добитък и дребни преживни животни. Получените знания определено са послужили за повишаване на продуктивността на отглежданите животни.