Децата без родителска грижа в общината са 282. Техните родители или са неизвестни, лишени от родителски права, или са в чужбина, или са починали. Жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение в семейството, или извън него са 11 деца. В опасност от увреждане на физическото, психическото, моралното, интелектуалното и социалното им развитие са 12. Тревожен е фактът, че 69 деца са упражнили насилие.

В местната комисия са разгледани 87 преписки. Според данните в тях 8.56% са били за проява на физическа агресия от непълнолетни и малолетни. Тормоз са упражнили 3.12%. Фалшиви сигнали са подали 2.14% от децата с противообществени прояви, вандализъм е извършен от деца в 14.96% от разгледаните преписки.

В новата Стратегия е разгледан начинът за подкрепа на 291 деца в училищата и детските градини със специални образователни потребности в общината. Съгласно подадени данни, към месец юли 2019 г., 355 деца и ученици са с хронични заболявания, за които също са предложени мерки за подкрепа.

Позитивната статистика идва от броя на децата с изявени дарби, които също имат място в стратегията за подкрепа. 584 деца имат постижения в областта на науката, 397 са се изявили в спорта, децата с постижения в областта на изкуството са 178. Новата Стратегия е насочена към всички деца и ученици в общината и подробно са мотивирани мерките за подкрепа за тяхното личностно развитие. Предстои общинските съветници да гласуват нейното приемане.